workshops & regular courses

17 Juni 2022, Fredag

kl 17 - 21

Danceworkshop

body and physical states /

kroppen og fysiske tilstande

KirstenKjærs Museum

Frøstrup, Denmark


Photo: Anja Beutler
Photo: Anja Beutler

Body and physical states / kroppen og fysiske tilstande

Danseworkshop,  17 Juni 2022, Fredag, kl 17 - 21

 

I denne danseworkshop vil vi bruge fantasi, (mentale) billeder af teksturer og bevægelser i naturen, organiske eller uorganiske materialer, til at skabe fysiske tilstande i kroppen.

 

Disse vil være grundlaget for al improvisation og interaktioner.

Det kan f.eks. være billeder af tekstur eller bevægelse af planter, vand, vejr, dyr ....

Til at begynde med bliver deltagerne guidet gennem en træning af bevidstheden i deres bevægende og dansende krop. Træningen omhandler, hvordan man kan være grounded, elastisk og let i rummet, hvilket er et resultat af at lade Qi energien bevæge sig i kroppen. Den vil også omhandle bevidsthed om vores centrum og klarhed i retning i kroppen i rummet.

 

Vi vil derefter tage os tid til at lade specifikke tilstande indhylle sig i krop, sind og sanser. Heraf vil handlinger, interaktioner, bevægelser, rytmer eller lyde opstå.

Billedet eller historien om denne personlige dans er frit valg. Det kan være naturrelateret eller ej.

 

Workshoppen er for folk med og uden tidligere erfaring

Det ville være godt at medbringe en vis fysisk udholdenhed

 

Tilmelding / Registration

For spørgsmål og tilmelding, skriv venligst til: info@victoriahauke.de

Tilmeld dig venligst på forhånd / begrænsede pladser

250 dkr (Betaling på forhånd tak)

Medbring dine snacks og drikkevarer :).

Sprog engelsk, en smule dansk

Adresse: Kirsten Kjærs Museum, Langvadvej 64, 7741 Frøstrup

Photo: Anja Beutler
Photo: Anja Beutler

Body and physical states

Danceworkshop, Fridag, 17 Juni 2022, kl 17 - 21

 

In this dance workshop we will use imagination, (mental) images of textures and movements in nature, organic or unorganic materials, to create physical states in the body.

These will be the base for all improvisation and interactions.

 It could be f.e. the image of texture or movement of plants, water, weather, animals ....

 

To begin with, the participants are guided through a training of awareness in their moving and dancing body. The training deals with how to be grounded, elastic and light in space, which is a result of letting the Qi energy move in the body. It also will deal with awareness of our center and the clearity of direction in body in space.

We will then take some time, to let specific states enfold in body, mind and senses. From this actions, interactions, movement, rhythm or also sounds will derive.

The image or story of this personal dance is of free choice. It can be nature related or not.

The workshop is for people with an without previous experience

Bringing some physical stamina /endurance would be good

 

Registration

For questions and registration, please write: info@victoriahauke.de

Please register in advance / limited places

250 dkr

Bring your snacks and drinks :).

Language english, a little danish

Adresse: Kirsten Kjærs Museum, Langvadvej 64, 7741 Frøstrup

regular courses / regelmæssige kurser

Tirsdag / Tuesday

18 - 19.30

Qigong

 18 movements / 18 bevægelse

Frøstrup, Gl. Kro, Denmark

Storkevej 1 / indgang på siden


Onsdag / Wednesday

17 - 18.30

Yoga

based on / baseret på Hatha Yoga

Frøstrup, Gl. Kro, Denmark

Storkevej 1 / indgang på siden


Du er velkommen til at deltage i en gratis prøvetime / You are welcome to join a free trial session

Om sommeren finder kurset sted udendørs, hvis vejret tillader det. Ring/scriv venligst før du kommer.

In summertime courses take place outside, if the weather allows. Please call/write before you come.

Qigong "The 18 movements"

Tuesday 18 - 19.30, Frøstrup, Gl. Kro

 

Qigong is a chinese movement and health practise. It releases tension, improves the flexibility of muscles and joints, and allows the breath to flow with joy.

The slow and mindful movements unite body, mind and spirit.

Health is understood in Qigong as a state of harmony and balance in life and the proper flow of Qi. The practice of Qigong offers the oppotunity to shape one's well-being and general health in a benevolent and enjoyable way.

Language of instruction English and some Danish

Yoga

(based on Hatha Yoga)

Wednesday 17 - 18.30, Frøstrup, Gl. Kro

 

The release of unnecessary tension and the grounding of the body brings the energy to flow more and lightness arises. Calmness and serenity get room to spread.

We start with basic asanas (yoga postures) of Hatha Yoga. Slowly we move into more complex postures. Everyone gets the opportunity and guidance to practice yoga according to their own ability.

In connection with the pleasurable breathing and stretching, we discover the "inner vastness" of the body and the energetic and meditative aspect of yoga.

(Please, if you have one, bring your own yoga-mat.)

Language of instruction English and some Danish

Qigong "De 18 bevægelser"

Tirsdag 18 - 19.30, Frøstrup, Gl. Kro

Qigong er en kinesisk bevægelses- og sundhedspraksis. Den frigør spændinger, forbedrer fleksibiliteten i muskler og led og giver åndedrættet mulighed for at flyde med glæde.
De langsomme og opmærksomme bevægelser forener krop, sind og ånd.
Sundhed forstås i Qigong som en tilstand af harmoni og balance i livet og en korrekt strøm af Qi. Ved at dyrke Qigong har man mulighed for at forme sit velvære og generelle helbred på en velvillig og behagelig måde.
Undervisningssprog engelsk og en smule dansk

Yoga

baseret på Hatha Yoga

Onsdag 17 - 18.30, Frøstrup, Gl. Kro

Frigørelsen af unødvendige spændinger og jordforbindelsen af kroppen får energien til at flyde mere og der opstår lethed.  Rolighed og sindsro får plads til at brede sig.
Vi starter med grundlæggende asanas (yogastillinger) i Hatha Yoga. Langsomt bevæger vi os ind i mere komplekse stillinger. Alle får mulighed for og vejledning til at praktisere yoga efter egne evner.
I forbindelse med den behagelige vejrtrækning og udstrækning opdager vi kroppens "indre vidde" og det energetiske og meditative aspekt af yoga.

(Medbring din egen måtte, hvis du har en.)
Undervisningssprog engelsk og en smule dansk

Priser Qigong og Yoga

Du er velkommen til at deltage i en gratis prøvetime

 - almindelige kurser foregår i en 6 ugers blok hver

- 1 blok på 6 sessioner: 450 dkr / du kan tage både Yoga og Qigong med denne billet

- Enkelt session: 100 dkr

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive eller ringe:

info@victoriahauke.de, +45 92 14 18 12

 

 

Prices Qigong and Yoga

You are welcome to join a free trial session

- regular courses take place in a 6 week block each

- 1 block of 6 sessions: 450 dkr / you can do both, Yoga and Qigong with this ticket

- Single session: 100 dkr

 

If you have questions, please write or call/

info@victoriahauke.de, +45 92 14 18 12